Adatkezelési tájékoztató

Jelen Adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) az Általános Szerződési- és Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) I.3. pontja szerint, annak elválaszthatatlan részét képezi.

 1. Általános rendelkezések

I.1. Az EU-Tender Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1038 Budapest, Róza köz 2. H. ép. 2. em. 3., adószám: 28811370-2-41, elérhetőségek: tel.: +36 1 445 2940, e-mail cím: palyazat@eutender.hu, nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01 09 375084, a továbbiakban: Adatkezelő, Üzemeltető, vagy Szolgáltató) számára kiemelt fontosságú cél az általa üzemeltetett, www.eutender.hu című honlap (a továbbiakban: Honlap) a látogatói, és a Honlapon regisztrálók (a továbbiakban: Felhasználó) által a Regisztráció / Megkeresés során rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, a Felhasználók információs önrendelkezési jogának biztosítása, melyet jelen Tájékoztatóban rögzített módon biztosít.

A Szolgáltató az Európai Unió hazai támogatási rendszeréhez kapcsolódó projektek sikeres és szabályszerű végrehajtásában segíti ügyfeleit a tanácsadói tevékenység minden területén. Szolgáltatásai elsősorban a pályázatírás, projektmenedzsment, közbeszerzési és szervezetfejlesztési tanácsadás területére terjednek ki.

A Honlapon keresztül a Szolgáltató a regisztrációt végző Felhasználók számára ingyenes pályázatfigyelési, pályázatkeresési és tenderfigyelő Szolgáltatást nyújt, mely az egyik legjobb és leggyorsabb a hazai piacon.

Az Üzemeltető a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve kezeli a Felhasználók személyes adatait, amely hozzájárul a Felhasználók biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez.

Az Üzemeltető a Felhasználók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal – különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) rendelkezéseire, valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletre (2016. április 27.; a továbbiakban: GDPR) – összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.

I.2. Jelen Tájékoztató foglalja össze azokat az elveket, amelyek meghatározzák az Üzemeltető személyes adatok védelmével kapcsolatos politikáját és mindennapos gyakorlatát, bemutatja azokat a szolgáltatásokat, melyek során a Honlap Felhasználóitól személyes adatokat kér, a Tájékoztató keretében az Üzemeltető nyilatkozik továbbá arról, hogy milyen célra, és hogyan használja fel az ilyen jellegű adatokat, illetve hogyan biztosítja a személyes adatok megőrzését és védelmét.

I.3. Az Üzemeltető a Tájékoztató kialakítása során figyelembe vette a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:

 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet;
 • Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény;
 • A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név-és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény;
 • Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény;
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.);
 • az adatvédelmi biztos ajánlásai, állásfoglalásai és az általa kialakított adatvédelmi gyakorlat.

I.4. Az Üzemeltető a Felhasználók kérése esetén a kérelmükben foglaltaknak megfelelően minden esetben részletes tájékoztatást nyújt a kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről.

Az Üzemeltető kizárólag olyan személyes adatot kezel, amelynek rögzítése szükséges ahhoz, hogy a Honlap látogatottsága számszerűsíthető legyen, a Felhasználókkal fennálló jogviszonyában jogait gyakorolhassa, kötelezettségeit teljesíthesse, ennek keretében kommunikálhasson velük, továbbá a Felhasználók vonatkozásában közvetlen üzletszerzést végezzen.

 1. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos fogalmak, legfontosabb alapelvek

II.1. Fogalmak

II.1.1. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

II.2.2. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

II.1.3. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

II.1.4. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

II.1.5. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

II.1.6. Adatvédelmi incidens: Személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

II.1.7. Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

II.1.8. Álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

II.2. Alapelvek

II.2.1. Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).

II.2.2. Célhoz kötöttség

Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának.

II.2.3. Adattakarékosság

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.

II.2.4. Pontosság

Az adatkezelő köteles az általa kezelt adatok pontosságát (helyességét) biztosító intézkedések megtételére.

II.2.5. Korlátozott tárolhatóság

 

A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

A személyes adatot törölni kell, ha kezelése jogellenes; az érintett kéri; hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elrendelte.

II.2.6. Integritás és bizalmas jelleg

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Amennyiben valamely Felhasználó személyes adatokat bocsát az Üzemeltető rendelkezésére, az Üzemeltető minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa ezeknek az adatoknak a biztonságát – mind a hálózati kommunikáció (tehát online adatkezelés) során, mind az adatok tárolása, őrzése (tehát offline adatkezelés) során.

A személyes adatokhoz csak az illetékes munkaköröket betöltő személyek férhetnek hozzá – magas szintű hozzáférési kontrollok alkalmazása mellett.

II.2.7. Elszámoltathatóság

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél i) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, ii) személyes adatainak helyesbítését, valamint iii) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

II.2.8. Az Üzemeltető általános elvként nyilvánítja ki, hogy minden olyan esetben, amikor személyes adatokat kér Felhasználóitól, a szükséges tájékoztató szöveg elolvasása és értelmezése után szabadon dönthetnek arról, megadják-e a kért információkat. Meg kell azonban jegyezni, hogy amennyiben valaki nem adja meg személyes adatait, nem tudja a Honlap regisztrációhoz kötött szolgáltatásait igénybe venni.

Üzemeltető az adatkezelés alapelveit tiszteletben tartja és azok mindenkori érvényesítésére törekszik.

III. Az adatkezelés jogalapja

Üzemeltető az V. fejezetben foglalt adatokat az alábbi jogalapokra hivatkozással kezeli:

III.1. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulásán (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) felül az Üzemeltető és a Felhasználó jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés d) és f) pont), a szerződésen alapuló adatkezelés (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont), valamint Felhasználói Megkeresés esetén a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), valamint f) pontja (név, e-mail cím).

A Felhasználó hozzájárulását a Honlap használata során elektronikus formában a Regisztráció / Honlapon keresztül történő Felhasználói Megkeresés folyamatában tevőlegesen, az Adatkezelési Nyilatkozat alatti tickbox bepipálásával adja meg. A Felhasználó a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, és ezzel kérheti adatainak törlését / elfeledtetését, vagy a hozzájárulással érintett adatait módosíthatja. A GDPR 7. cikk (3) bekezdés, valamint 13. cikk (2) bekezdés c) pontja alapján a hozzájárulás visszavonása az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

 1. Az adatkezelés célja

Üzemeltető az V. fejezetben foglalt adatokat az alábbi célok érvényesítése érdekében kezeli:

IV.1. Az Adatkezelés célja: i) a szolgáltatás működésének ellenőrzése (név, telefonszám, e-mail cím); ii) a visszaélések megakadályozása (név, telefonszám, e-mail cím); iii) a Felhasználók azonosítása és egymástól való megkülönböztetése (név, telefonszám, e-mail cím, felhasználónév, jelszó); iv) kapcsolatfelvétel (név, telefonszám, e-mail cím); v) statisztikák készítése (álnevesítéssel regisztrációnként); vi) hírlevelek célzott küldése (név, e-mail cím); vii) a Felhasználókkal (ügyfelekkel) fennálló jogviszonyhoz kapcsolódó jogok gyakorlása (név, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím); viii) kötelezettségek teljesítése (név, telefonszám, e-mail cím); ix) a forgalom és a felhasználói szokások figyelemmel kísérése és rögzítése (álnevesítéssel regisztrációnként).

IV.2. A Felhasználók az adataik megadásával a Honlap használata során elektronikus formában tevőlegesen, tickbox bepipálásával hozzájárulásukat adhatják ahhoz, hogy az Üzemeltető a megadott elérhetőségeken információszolgáltatást tartalmazó hírleveleivel felkeresse őket (a továbbiakban: Hírlevél). A hozzájárulás bármikor ingyenesen, korlátozástól mentesen és indokolás nélkül visszavonható a Regisztráció törlésével, továbbá a Hírlevélben megjelölt módon szintén lehetőség van a hozzájárulás visszavonására. A hozzájárulás visszavonható továbbá az Üzemeltetőnek címzett és az Üzemeltető székhelyére postai úton eljuttatott nyilatkozattal is. A GDPR 7. cikk (3) bekezdés, valamint 13. cikk (2) bekezdés c) pontja alapján a hozzájárulás visszavonása az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

IV.3. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott személyes adatokat Üzemeltető az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

 1. Az adatkezelés tárgya

V.1. A Honlap használatának (tartalmához való hozzáférésnek) nem előfeltétele a regisztráció. A Felhasználói igényektől függően, a Honlap használatának tehát két szintje van, melyek során különböző adatok – a III. pontban nevezett jogalappal és a IV.1. pontban megnevezett célból történő – megadása szükséges:

V.1.1. Nem regisztrált Felhasználók esetén:

A Felhasználó a Honlapon nyújtott Szolgáltatás igénybevétele (regisztráció) nélkül két módon léphet kapcsolatba az Üzemeltetővel (a továbbiakban: Megkeresés):

 1. Telefonos megkereséssel

Üzemeltető tájékoztatja a Felhasználót, hogy a +36 1 445 2940 kapcsolattartói telefonszám hétköznapokon 08:30 és 16:00 óra között elérhető.

 1. Elektronikus megkereséssel

A Felhasználónak lehetősége van regisztráció nélkül a Szolgáltatáshoz kapcsolódó kérdésével az Üzemeltetőt megkeresni a palyazat@eutender.hu e-mail címen. A Megkeresés kezelése érdekében szükséges a megküldött e-mailben található linkre kattintással annak megerősítése.

Ehhez a Felhasználó az alábbi adatokat bocsátja rendelkezésre:

Cégnév, Kapcsolattartó neve, E-mail cím

 

V.1.2. Regisztrált Felhasználók esetén:

 • Cégnév:
 • Cég adószáma:
 • Kapcsolattartó neve:
 • Kapcsolattartó emailcíme:
 • Kapcsolattartó telefonszáma:
 • Fejlesztési terv rövid leírása (nem kötelező):
 • Felhasználónév;
 • Jelszó.

A kezelt adatok körét a Szolgáltatás jellege határozta meg.

 

V.2. A Felhasználó köteles az adatokat megadni, amennyiben a Honlap ingyenes pályázatfigyelési, pályázatkeresési és tenderfigyelő Szolgáltatását igénybe kívánja venni. Az adatszolgáltatás elmaradása a szolgáltatásnyújtást akadályozza.

 

V.3. A 16 év alatti Felhasználók

A Honlap Szolgáltatásának célközönsége nem tartalmazza ezt a korosztályt, a Regisztráció során a kapcsolattartói adatoknál a Szolgáltató nem ellenőrzi a kapcsolattartóként megnevezett személy életkorát.

A 16 év alatti Felhasználók által megadott adatok kezeléséhez, valamint jognyilatkozataik megtételéhez szülői hozzájárulás szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló megrendelést céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez tehát törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

V.4. Az Üzemeltető semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, amelyek faji eredetre, nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más meggyőződésre, egészségi állapotra, kóros szenvedélyre, szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

V.5. Az Üzemeltető a Felhasználók által biztosított személyes, illetve egyéb adatokat nem egészíti ki és nem kapcsolja össze más forrásból származó adatokkal, vagy információval.

V.6. Az Üzemeltető az általa üzemeltetett Facebook, Instagram, illetve Twitter   oldalakon megjelenő személyes adatokat nem kezeli, a bejegyzésekben / hozzászólásokban feltett felhasználói kérdések nem minősülnek hivatalos megkeresésnek.

V.7. A Felhasználók néhány adata, így az IP címe, egyéb forgalmi adatai valamint viselkedési adatai annak érdekében szintén rögzítésre kerülnek, hogy a Honlap látogatottsága számszerűsíthető legyen, és az esetlegesen felmerülő hibákat és betöréseket az Üzemeltető azonosíthassa. Ezen adatokat az Üzemeltető csak a szükséges ideig kezeli, és azokat nem köti össze olyan egyéb adatokkal, amelyek segítségével a Felhasználó személye azonosíthatóvá válik (Álnevesítés). Az adatok kezelése külföldön elhelyezett szervereken is történhet.

 

 

 1. Az adatkezelés időtartama
 • 1. Az adatkezelés időtartama:

VI.1.1. Nem regisztrált felhasználó esetén (lásd V.1.1.) az adatkezelés céljának megvalósulását (Megkeresés megválaszolása) követő 1 évig, törvényben meghatározott egyéb időpontig.

VI.1.2. Regisztrált felhasználó esetén (lásd V.1.2.) a regisztráció törlésének, törlés iránti kérelem átvételének (vagy szóbeli törlési kérelem írásbeli megerősítésének) napjáig.

VI.2. A Felhasználó az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor visszavonhatja, kérheti a hozzájárulással érintett adatainak törlését, vagy adatait módosíthatja. A GDPR 7. cikk (3) bekezdés, valamint 13. cikk (2) bekezdés c) pontja alapján a hozzájárulás visszavonása az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

VI.3. Ha a személyes adat felvételére a Felhasználó hozzájárulásával került sor, az Üzemeltető a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

 1. a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
 2. b) az Üzemeltető vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll

további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

 

 

VII. Az érintett jogainak gyakorlása

 

VII.1. Ha bármelyik Felhasználó a VII.2. pontban foglaltaknak megfelelően kéri, hogy az Üzemeltető személyes adatait törölje ki saját rendszeréből, az Üzemeltető ezt haladéktalanul teljesíti úgy, hogy az adatbázisából kitörli a megfelelő, Felhasználó által korábban megjelölt adatokat.

VII.2. A törlés / elfeledtetés iránti kérelem benyújtható elektronikusan az Üzemeltető e-mail elérhetőségén, vagy a Honlapon működő e-mail ablakban, papír alapon az Üzemeltető székhelyére küldött levélben, vagy szóban a telefonos ügyfélszolgálaton, valamint a Hírlevélben szereplő „leiratkozás” linkre való kattintással és a Regisztráció törlésével. A szóban közölt törlés / elfeledtetés iránti kérelemről Üzemeltető az írásbeli megerősítés érdekében megkeresést küld a Felhasználó részére.

Törlési kérelem (adatkezelési hozzájárulás visszavonása) esetén az Üzemeltető által kezelt adatok a kérelem kézhezvételének napját követő naptól kezdődően nem kezelhetőek.

Az elfeledtetés iránti kérelem esetében az Üzemeltető valamennyi, a kérelem kézhezvételét megelőzően jogszerűen kezelt adatok bevonásával történő kapcsolatot, a Felhasználóról esetlegesen kialakított profilt és automatikus döntést köteles törölni a rendszerből.

VII.3. Amennyiben a kezelt adatokban változás történt, azt a Felhasználó kérheti módosítani az adatbázisban. A módosítás iránti kérelem benyújtható elektronikusan az ügyfélszolgálat e-mail elérhetőségén, vagy a Honlapon működő e-mail ablakban, papír alapon az Üzemeltető székhelyére küldött levélben, vagy szóban a telefonos ügyfélszolgálaton. A szóban közölt módosítás iránti kérelemről Üzemeltető írásbeli megerősítést küld a Felhasználó részére.

VII.4. Törlés helyett az Üzemeltető zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig tárolható, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A korlátozás alá eső adatot a tárolás kivételével kizárólag a Felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes, vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, illetve fontos közérdekből lehet kezelni (Adatkezelés korlátozásához való jog).

VII.5. Ha az Üzemeltető a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban, a Felhasználó által megadott elérhetőségek valamelyikén közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Üzemeltető tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a felügyeleti hatósághoz fordulás lehetőségéről.

VII.6. A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 1. a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Üzemeltetőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 2. b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 3. c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

A Felhasználó tiltakozása esetén az Üzemeltető további adatkezelésre nem jogosult, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel és jogaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez kapcsolódnak.

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés d) és f) pontjai (jogos érdek) szerinti jogalappal kezelt adatok tekintetében a törlés iránti kérelem / hozzájárulás visszavonása helyett a Felhasználó az adatai kezelése elleni tiltakozással léphet fel.

Az Üzemeltető, mint adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmező Felhasználót írásban tájékoztatja.

VII.7. Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók tájékoztatást kérhetnek. A tájékoztatás iránti kérelem benyújtható elektronikusan az ügyfélszolgálat e-mail elérhetőségén, vagy a Honlapon működő e-mail ablakban, papír alapon az Üzemeltető székhelyére küldött levélben, vagy szóban a telefonos ügyfélszolgálaton. A szóban közölt tájékoztatás iránti kérelemről Üzemeltető írásbeli megerősítést küld a Felhasználó részére.

A Felhasználó kérelmére az Üzemeltető tájékoztatást ad a Felhasználó általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adattovábbítás tényéről, jogalapjáról, címzettjének nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő valamennyi tevékenységéről. Az Üzemeltető köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, a Felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

A fentebb írt tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Üzemeltetőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Az érintett tájékoztatását az Üzemeltető csak az Info. törvényben meghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az Üzemeltető írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az Üzemeltető tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről. Az elutasított kérelmekről az adatkezelő a Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-éig értesíti.

VII.8. Adathordozhatóság

A GDPR 20. §-a szerint a Felhasználó jogosult az általa az Üzemeltető rendelkezésére bocsátott adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapni, továbbá más adatkezelőhöz továbbítani.

A Felhasználó kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz – ha ez technikailag megvalósítható.

Az adathordozás iránti kérelem benyújtható elektronikusan az ügyfélszolgálat e-mail elérhetőségén, vagy a Honlapon működő e-mail ablakban, papír alapon az Üzemeltető székhelyére küldött levélben, vagy szóban a telefonos ügyfélszolgálaton. A szóban közölt adathordozás iránti kérelemről Üzemeltető írásbeli megerősítést küld a Felhasználó részére.

Ha az Üzemeltető a Felhasználó adathordozás iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban, a Felhasználó által megadott elérhetőségek valamelyikén közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. Az adathordozás iránti kérelem elutasítása esetén az Üzemeltető tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a felügyeleti hatósághoz fordulás lehetőségéről.

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés d) és f) pontjai (jogos érdek) szerinti jogalappal kezelt adatok tekintetében a Felhasználót az adathordozhatóság joga nem illeti meg.

 

VIII. Anonim Felhasználóazonosító (cookie) elhelyezése és web-irányjelzők
(“web-beacon”)

 

VIII.1. Az Üzemeltető, sok más vállalkozáshoz hasonlóan, cookie-kat használ a Honlapon. A Honlap használata során történő „cookie”-k és „web-beacon”-ök létrehozásával kapcsolatos tudnivalókat részletesen a külön dokumentumban rögzített Anonim Felhasználó-azonosító („cookie”) elhelyezéséről és web-irányjelzőkről („web-beacon”) szóló Tájékoztatás tartalmazza.

 • Adatok tárolása, feldolgozása, adattovábbítás

 

IX.1. Adatok tárolása

Az Üzemeltető a kezelt adatokat szerver-hosting szolgáltatást végző gazdálkodó szervezet által fenntartott szerver tárhelyen tárolja.

Tárhely szolgáltató neve:                 …

Tárhely szolgáltató címe:                 …

Tárhely szolgáltató elérhetősége:    …

 

IX.2. Adatfeldolgozás

Az Üzemeltető adatfeldolgozót nem vesz igénybe, és az adatokat csak az Üzemeltető szolgáltatásainak nyújtásában közreműködő, megfelelő titoktartási kötelezettséggel terhelt közreműködői ismerhetik meg.

IX.3. Adattovábbítás

A Felhasználó az adattovábbításra vonatkozó hozzájárulását a Honlap használata során elektronikus formában a Regisztráció folyamatában, vagy a Honlapon keresztül történő Megkeresés során tevőlegesen, az Adatkezelési Nyilatkozat alatti tickbox bepipálásával adja meg. Az Üzemeltető nem végez adattovábbítást külföldre. A Felhasználó a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A GDPR 7. cikk (3) bekezdés, valamint 13. cikk (2) bekezdés c) pontja alapján a hozzájárulás visszavonása az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

Az adattovábbítás címzettje:

Cégnév:

Székhely: …

Nyilvántartási szám: …

Kapcsolat: …

Továbbított adatok:

Regisztráció során, vagy a Megkeresésben megadott adatok

Az adattovábbítás célja:

A Felhasználó, és megkereséseinek feladatkezelő rendszerben történő kezelése. Az adattovábbítás címzettje az Üzemeltető részére nyújtott Szolgáltatása során igénybe vett szervezet, az adatok feldolgozásában nem vesz részt.

IX.4. Az Üzemeltető által biztosított garanciák

Üzemeltető feltétel nélküli és visszavonhatatlan kötelezettséget vállal a Felhasználó személyes adatainak védelmére. Az Üzemeltető felelőssége a személyes adatok további kezelése és feldolgozása során igénybe vett partnerek megfelelőségéről meggyőződni, ezáltal biztosítva a személyes adatok előírt védelmét.

Üzemeltető felelőssége, hogy a jelen pontban előírt megállapodásokat és azok módosításait a GDPR 46. cikk (3) bekezdése alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve a mindenkor illetékes felügyeleti hatóság részére engedélyezésre bemutassa.

 

 1. Adatbiztonsági intézkedések, adatvédelmi tisztviselő

 

X.1. Adatbiztonsági intézkedések

 

A Felhasználók által megadott személyes adatok kezelésével, tárolásával kapcsolatban az Üzemeltető a lehető legnagyobb gondossággal jár el. Az informatikai biztonság területén az Üzemeltető az ésszerűen elérhető leghatékonyabb, legmodernebb eszközöket és eljárásokat alkalmazza.

Az Adatkezelő az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy biztosítsa az érintett Felhasználók magánszférájának védelmét. Az Üzemeltető gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info. törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

X.1.1. Az adatokat Üzemeltető megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

X.1.2. Az Üzemeltető különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintett Felhasználóhoz rendelhetők.

X.1.3. Az Üzemeltető a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választotta meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 1. a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 2. b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 3. c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
 4. d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

X.1.4. Az Üzemeltető olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

X.1.5. Az Üzemeltető informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az Üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

X.1.6. Az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek a hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, vagy az információ felfedésére, módosítására vezethetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az Üzemeltető megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. Azonban az Internet köztudomásúlag – így a Felhasználók számára is ismert módon – nem száz százalékos biztonságú. Az elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló kivédhetetlen támadások által okozott esetleges károkért az Üzemeltetőt felelősség nem terheli.

X.2. Adatvédelmi tisztviselő

Az Üzemeltető nyilatkozik, hogy a GDPR értelmében adatvédelmi tisztviselő igénybevételére nem kötelezett, melyre tekintettel nem alkalmaz adatvédelmi tisztviselőt.

 1. Álnevesítés, statisztika

 

XI.1. Az adatokat az Üzemeltető álnevesítést követően használhatja fel statisztikai célokra. Az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, az érintett Felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatát semmilyen formában nem tartalmazhatja.

 

XII. Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

 

A Felhasználó az automatizált döntéshozatalhoz és profilalkotáshoz való hozzájárulását a Honlap használata során elektronikus formában a Regisztráció folyamatában, vagy a Honlapon keresztül történő Megkeresés során tevőlegesen, az Adatkezelési Nyilatkozat alatti tickbox bepipálásával adja meg. A Felhasználó a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A GDPR 7. cikk (3) bekezdés, valamint 13. cikk (2) bekezdés c) pontja alapján a hozzájárulás visszavonása az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

 

XII.1. Automatizált döntéshozatal

Üzemeltető automatizált döntéshozatalt jelenleg nem végez.

 

XII.2. Profilalkotás

Üzemeltető profilalkotást jelenleg nem végez.

 

 

XIII. Fogyasztói panaszok

XIII.1. Az Üzemeltető ügyfélszolgálata az Üzemeltető szolgáltatásával kapcsolatos panaszokat, felhasználói megkereséseket részben az e célra szolgáló telefonos elérhetőségen, valamint e-mailen fogadja, a +36 1 445 2940 telefonszámon, valamint az palyazat@eutender.hu email címen.

Az Üzemeltető az általa üzemeltetett Facebook, Instagram, illetve Twitter   oldalakon megjelenő személyes adatokat nem kezeli, a bejegyzésekben / hozzászólásokban feltett felhasználói kérdések nem minősülnek hivatalos panasznak.

XIII.2. A panaszt küldő Felhasználó jogorvoslatért, panasszal a területileg illetékes bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-111024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. (www.naih.hu).

XIV. Hatósági megkeresések teljesítése

 

XIV.1. A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az Üzemeltetőt.

XIV.2. Az Üzemeltető a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Amennyiben nem ért egyet a fentiekkel, kérjük, ne használja a Honlapot.

Amennyiben az adatvédelemmel kapcsolatban további kérdései lennének, kérjük, lépjen kapcsolatba munkatársunkkal.

Jelen Tájékoztató a keltének napjától a Honlapon nyilvánosan elérhető, mely naptól kezdődően hatályos.

Budapest, 2021.10.25.

EU-Tender Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

képv.: Hargittay Éva ügyvezető