Általános szerződési- és felhasználási feltételek

Jelen dokumentum (a továbbiakban: Feltételek) az EU-Tender Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1038 Budapest, Róza köz 2. H. ép. 2. em. 3., adószám: 28811370-2-41, elérhetőségek: tel.: +36 1 445 2940, e-mail cím: palyazat@eutender.hu, nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01 09 375084, a továbbiakban: Üzemeltető, vagy Szolgáltató) által fenntartott, www.eutender.hu című honlap (a továbbiakban: Honlap) szolgáltatásait (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevők (a továbbiakban: Felhasználó) részére ad tájékoztatást a Honlap használatának feltételeiről.

A Szolgáltató az Európai Unió hazai támogatási rendszeréhez kapcsolódó projektek sikeres és szabályszerű végrehajtásában segíti ügyfeleit a tanácsadói tevékenység minden területén. Szolgáltatásai elsősorban a pályázatírás, projektmenedzsment, közbeszerzési és szervezetfejlesztési tanácsadás területére terjednek ki.

A Honlapon keresztül a Szolgáltató a regisztrációt végző Felhasználók számára ingyenes pályázatfigyelési, pályázatkeresési és tenderfigyelő Szolgáltatást nyújt.

Tartalom:
I. Általános tudnivalók
II. Regisztráció, a szolgáltatási szerződés létrejötte
III. Ellenérték
IV. A szolgáltatási szerződés felmondása (leiratkozás)
V. Személyes adatok védelme
VI. Szerzői jog
VII. Irányadó jog, felügyeleti szervek
VIII. Jogérvényesítés, kapcsolattartás
IX. Záró rendelkezések

I. Általános tudnivalók

I.1. A jelen Feltételek hatálya kiterjed azon ingyenes elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Honlapon keresztül történik. A Honlap használatát többek között a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (“Ektv.”) szabályozza.

I.2. A Feltételek szempontjából Felhasználónak minősül a Honlapon regisztráló, hírlevélre feliratkozó (akár természetes, akár jogi) személy.

I.3. A Felhasználó a Honlap használatával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Feltételeket, melynek elválaszthatatlan, 1. számú mellékletét képezi az Adatkezelési Tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) is. A Honlap használata során a Felhasználó tevékeny magatartással („tickbox” kipipálása) nyilatkozik, hogy a Tájékoztatóban foglaltakat és a jelen Feltételeket megismerte, és azokat elfogadta.

A Tájékoztatóban foglaltak és a jelen Feltételek Megrendelő által történő elfogadása a Szolgáltatás igénybevételének előfeltétele.

I.4. A Felhasználó a Honlapon nyújtott Szolgáltatás igénybevétele (regisztráció) nélkül két módon léphet kapcsolatba az Üzemeltetővel (a továbbiakban: Megkeresés):

a) Telefonos megkereséssel Üzemeltető tájékoztatja a Felhasználót, hogy a +36 1 445 2940 kapcsolattartói telefonszám hétköznapokon 08:30 és 16:00 óra között elérhető.

b) Elektronikus megkereséssel A Felhasználónak lehetősége van regisztráció nélkül a Szolgáltatáshoz kapcsolódó kérdésével az Üzemeltetőt megkeresni a palyazat@eutender.hu e-mail címen. A Megkeresés kezelése érdekében szükséges a megküldött e-mailben található linkre kattintással annak megerősítése. Ehhez a Felhasználó az alábbi adatokat bocsátja rendelkezésre: Cégnév, Kapcsolattartó neve, E-mail cím A Megkeresések megválaszolása után az Üzemeltető a Megkereséssel kapcsolatban rendelkezésre bocsátott adatokat a Tájékoztatónak megfelelően kezeli.

II. Regisztráció, a szolgáltatási szerződés létrejötte

II.1. A Honlapon nyújtott ingyenes Szolgáltatás igénybevételéhez a Felhasználónak regisztrálnia szükséges (a továbbiakban: Regisztráció).

A Regisztrációt végző Felhasználók számára az Üzemeltető ingyenes pályázatfigyelési, pályázatkeresési és tenderfigyelő Szolgáltatást nyújt időszakosan küldött hírlevelek (a továbbiakban: Hírlevél) formájában.

A Regisztráció (feliratkozás) véglegesítése érdekében szükséges a megküldött e-mailben található linkre kattintással annak megerősítése.

A Hírlevélküldés érdekében a Regisztráció során rendelkezésre bocsátott adatokat az Üzemeltető a Tájékoztatónak megfelelően kezeli.

A Regisztráció során a Felhasználó az alábbi adatokat bocsátja rendelkezésre:
• Cégnév:
• Cég adószáma:
• Kapcsolattartó neve:
• Kapcsolattartó emailcíme:
• Kapcsolattartó telefonszáma:
• Fejlesztési terv rövid leírása (nem kötelező):
• Felhasználónév;
• Jelszó.

II.2. A Felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Felhasználó felelős. Amennyiben a Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a Regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni az Üzemeltetőt.

II.3. A Felhasználó a Megkeresés és a Regisztráció során valós adatokat köteles megadni. Amennyiben az Üzemeltető tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok nem valós elemeket (is) tartalmaznak, Üzemeltető jogosult a Felhasználót érintő Szolgáltatásokat – a Felhasználó értesítése mellett – korlátozni, vagy megszüntetni.
Üzemeltető kizárja felelősségét az abból adódó károkért, ha a Felhasználó valótlan adatokat adott meg, a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem az

Üzemeltetőnek felróható okból hozzáférhetővé válik.

II.4. Felhasználó a Honlapon bármikor javíttathatja a Regisztráció során történt adatbeviteli hibákat a Megkeresésekre irányadó szabályok szerint. Az adatmódosítás iránti kérelemről az Üzemeltető szóbeli megkeresés esetén írásbeli megerősítést küld.

II.5. A II.1. pontban foglaltak szerinti, a Regisztrációt visszaigazoló e-mail linkjén keresztül a Regisztráció Felhasználó általi véglegesítése olyan tevőleges cselekménynek minősül, mellyel a Regisztráció véglegesítésének időpontjában érvényes szerződés jön létre az Üzemeltető és a Felhasználó között. A Felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra az Európai Unió, valamint Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen Feltételek vonatkoznak.

A Szolgáltatás használatával a Felhasználó és az Üzemeltető között online szerződés jön létre az Ektv. rendelkezéseinek megfelelően. A Regisztráció elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Ptk., az Ektv. rendelkezéseiben foglaltak irányadóak.

III. Ellenérték

III.1. A Honlapon történő Regisztrációval elérhető Szolgáltatásokat (pályázatfigyelési, pályázatkeresési és tenderfigyelő Szolgáltatás Hírlevéllel történő tájékoztatással) az Üzemeltető ellenérték nélkül biztosítja a Felhasználók részére.

A Szolgáltatás célja a Felhasználók tájékoztatása az őket érintő támogatási lehetőségekről, és a támogatásokkal kapcsolatos egyéb információkkal kapcsolatosan.

A Honlapon elérhető ingyenes Szolgáltatások végzése az Ektv. 14. § (3) bekezdés b) pontja értelmében nem minősül elektronikus hirdetésnek.

III.2. A Szolgáltatással szerzett információi alapján a Felhasználó igénybe veheti a Szolgáltató pályázatírás, projektmenedzsment, közbeszerzési és szervezetfejlesztési tanácsadás szolgáltatásait az arra vonatkozó, külön megbízási szerződés aláírásával. Az így létrejött megbízási szerződésre már a jelen Feltételek nem alkalmazandók.

IV. A szolgáltatási szerződés felmondása (leiratkozás)

IV.1. A Felhasználó bármikor, korlátozás nélkül felmondhatja a szolgáltatási szerződést, a Hírlevélben szereplő „leiratkozás” gomb megnyomásával, vagy a Regisztráció törlésére vonatkozó Megkereséssel (a továbbiakban együttesen: Törlési kérelem). A Törlési kérelemről az Üzemeltető szóbeli megkeresés esetén, az írásbeli megerősítés érdekében tájékoztatást küld.

IV.2. A Törlési kérelem beérkezését (szóbeli kérelem írásbeli megerősítését) követően az Üzemeltető köteles haladéktalanul gondoskodni a Regisztráció törléséről. A Felhasználó felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

V. Személyes adatok védelme

V.1. Üzemeltető mindent megtesz a Felhasználó által megadott személyes adatok védelme érdekében, ezért az Üzemeltető a Felhasználó személyes adatait csak a jelen Feltételek 1. számú mellékletét képező Tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli és tartja nyilván.

VI. Szerzői jog

VI.1. A Honlap és annak nyilatkozatai, Tájékoztatói az EU-Tender Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szellemi termékei, azok felhasználása kizárólag az Üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulásával történhet.

A Honlap tartalma fentiek alapján szerzői jogvédelem alatt áll. Üzemeltető a szerzői jogi jogosultja és / vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Honlap tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai-, vagy más adathordozóra mentése, vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából, vagy az Üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás,

továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

VI.2. A jelen Feltételekben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a Megkeresés, a Regisztráció, a Honlap használata, illetve a Feltételek egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Felhasználónak a Honlap felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

VII. Irányadó jog, felügyeleti szervek

VII.1. Az Üzemeltető és Felhasználó közötti jogviszonyra a magyar jog irányadó. A felek esetleges jogvita esetén, hatáskörtől függően kikötik az Üzemeltető székhelye (mint a Szolgáltatásnyújtás helye) szerinti, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét.

VII.2. A Szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panasszal a Felhasználó az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan a hírközlési hatóság eljárását kezdeményezheti.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) elérhetősége: https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/fogyasztovedelmi_hatosag A Nemzeti Média- és

Hírközlési Hatóság Hivatala (NMHH) elérhetősége: https://nmhh.hu/cikk/497/Az_NMHHugyfelszolgalatok_elerhetosegei_es_nyitvatartasi_rendje

cím (Központi Ügyfélszolgálat): 1133 Budapest, Visegrádi u. 106.
központi telefonszám: (+36 1) 468 0673
honlap: www.nmhh.hu

VIII. Jogérvényesítés, kapcsolattartás

VIII.1. Üzemeltető a Szolgáltatással kapcsolatos panaszokat, felhasználói megkereséseket e-mailben, telefonon, illetve székhelyére küldött postai küldeményben fogadja.

VIII.2. Az online beküldött panaszokat, felhasználói kérdéseket az Üzemeltető írásban, a Felhasználó által megadott e-mail címre, zárt ügyfélszolgálati rendszerből küldött e-mail útján válaszolja meg. A panaszokat, felhasználói kérdéseket az Üzemeltető haladéktalanul, de – a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseinek megfelelően – legkésőbb 30 nap alatt vizsgálja ki és válaszolja meg.

VIII.3. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben az Üzemeltető és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita az Üzemeltetővel való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:

a. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál Amennyiben a Felhasználó a fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok listája és elérhetőségei a https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/fogyasztovedelmi_hatosag holnapon érhetők el.

b. Békéltető testület A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Felhasználó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél illetve fordulhat az Üzemeltető székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.

Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Központi telefonszám: +36 1 488 2131
Fax: +36 1 488 2186

c. Bírósági eljárás A Felhasználó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. rendelkezései szerint.

IX. Záró rendelkezések

XI.1. A Honlapon található információk jogszerűen kerültek felhelyezésre, azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak. Az információk pontosságáért, teljességéért az Üzemeltető nem vállal felelősséget.

XI.2. Az Üzemeltető fenntartja jogát a jelen Feltételek egyoldalú módosítására. A tervezett módosításról, annak hatálybalépését megelőzően legalább 10 nappal az Üzemeltető a Honlapon tájékoztatja a Felhasználót. A Szolgáltatás a Feltételek módosítását követő használata a módosult Feltételek elfogadását jelenti.

XI.3. A Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja. A Feltételek elfogadásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért – a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet-, testi épséget-, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

XI.4. Üzemeltető kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. A Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, az Üzemeltető ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

XI.5. A Honlap olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhat, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért az Üzemeltető nem vállal felelősséget.

XI.6. A Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség.

XI.7. Amennyiben a felhasználó a Honlap tartalmában kifogásolható információt észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni az Üzemeltetőnek. Amennyiben az Üzemeltető jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére, vagy annak módosítására.

Budapest, 2021. október 1.

EU-Tender Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
képv.: Hargittay Éva ügyvezető

Mellékletek:
1. sz. melléklet: Adatkezelési Tájékoztató